EN DE

Ekologis Laboratorium Badań Środowiskowych S.C.

Oferta

Pomiary stężeń i natężeń czynnikow szkodliwych w środowisku pracy

 • Oświetlenie
 • Poziom dźwięku
 • Dobór ochronników słuchu
 • Mikroklimat
 • Zapylenie
 • Drgania mechaniczne
 • Toksykologia w tym pomiar gazów anestetycznych
 • Ocena wydatku energetycznego
 • Skuteczność wentylacji

Emisja zanieczyszczeń powietrza

 • Pomiary emisji zanieczyszczeń chemiczno-pyłowych do środowiska

Emisja Hałasu

 • Pomiary emisji hałasu do środowiska

USŁUGI LABORATORYJNE / BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

 • Analizy metodą absorbcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) próbek dostarczonych
 • Analizy metodą spektrofotometryczną (UV/VIS) próbek dostarczonych
 • Analizy metodą chromatograficzną (gc-fid) próbek dostarczonych
 • Pomiary stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
 • Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej

Badania ścieków

 • Pobieranie i analizy fizykochemiczne ścieków

Obsługa formalno-prawna w zakresie ochrony środowiska

 • Opracowania wniosków o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 • Opracowania zgłoszeń instalacji niewymagających uzyskania pozwolenia
 • Sprawdzenie dotrzymania standardów emisyjnych
 • Opracowania wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na przetwarzanie, zbieranie i transport odpadów
 • Opracowania operatów wodnoprawnych
 • Opracowania wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z niezbędnymi załącznikami (karta informacyjna przedsięwzięcia lub raport oceny oddziaływania na środowisko)
 • Opracowania wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych
 • Sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska:
  • wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat
  • zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  • raport do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE)
  • raport do krajowego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR)
  • sprawozdania w zakresie gospodarki opakowaniami (OŚ-OP1, OPAK 1, OPAK 2, OPAK 3)
  • sprawozdania w zakresie ochrony środowiska dla GUS
  • przeprowadzanie audytów zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska
 • Przeprowadzanie audytów zgodnie z wymogami ASTM standard E-1527-13
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 i systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50001.

Akredytacja

Wszystkie pomiary i badania wykonujemy na sprzęcie najwyższej jakości

Clarus Gas Chromatographs Clarus 580

Spectrum Two Spektroskopia FT-IR

AAnalyst 200 Spektrometr absorpcji atomowej

Horiba PG-250

UV-VIS Spectrophotometr UV-1800

Akredytacja

Akredytacja

System jakości zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 potwierdzony certyfikatem AB 1144